Generalitat de Catalunya
INICI
Ifercat
obra 1 obra 2 obra 3 obra 4

Avís Legal

 

INFORMACIÓ CORPORATIVA

INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA (IFERCAT) és un ens públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, regulat a la Llei 4/2006, de 31 de març que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d’autonomia administrativa, econòmica i financera, d’un patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per complir les seves finalitats.

IFERCAT, com a empresa administradora de les infraestructures ferroviàries, tal com estableix l’article 17 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, té el següent objecte:

a) Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li adscrigui el Govern.

b) Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern.

c) Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualsevol altres infraestructures de transport d’interès general i complir qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, conservació i l’administració d’infraestructures de transport.

d) Redactar els estudis i projectes.

e) Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de telecomunicacions i a l’ús d’espais públics.

 

IFERCAT també té com a objecte el desenvolupament de totes les altres funcions que la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, atribueix a l’administrador d’infraestructures ferroviàries.

Domiciliada en el Carrer dels Vergós 36-42, 010017, de Barcelona, amb NIF Q-010-01169-D. L'adreça de correu electrònic perquè l'usuari pugui efectuar les seves consultes a FERCAT és la següent info@ifercat.cat. El telèfon per a l'atenció de consultes és (+34) 934444444.

ACCEPTACIÓ PER L'USUARI

El present document (des d'ara denominat com Avís Legal) té per objecte regular l'ús del Web Site (des d'ara denominat com Web) que IFERCAT, posa a la disposició del públic en la URL:ifercat.gencat.cat.
La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena de l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el Web d’IFERCAT.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals IFERCAT, presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'IFERCAT, o de tercers.

L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’IFERCAT i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei. IFERCAT no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels elements indicats en els apartats anteriors constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial d’IFERCAT o del titular dels mateixos.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat d'IFERCAT per l'ús del Web.

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del Web, quedant IFERCAT exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra IFERCAT basada en la utilització per l'usuari del Web. Si escau, l'usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a IFERCAT amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

 

Responsabilitat d'IFERCAT pel funcionament del Web.

IFERCAT exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a IFERCAT. Així mateix, IFERCAT també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control d’IFERCAT.

 

Responsabilitat d'IFERCAT per links.

IFERCAT declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. IFERCAT s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir en virtut de la informació oposada en el Web enllaçat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s'interpretarà sota la legislació espanyola.

Així mateix, IFERCAT i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, IFERCAT i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 10 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES D'IFERCAT

Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que IFERCAT fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades d'IFERCAT.

Delegat de protecció de dades d'IFERCAT.

Adreça electrònica: delegatprotecciodades@ifercat.cat.

Adreça postal: C/ dels Vergòs, 36-42 . 010017 Barcelona

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

El registre d'activitats el tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat  i inclou, per a cada tractament, la informació següent: Nom i dades de contacte de la persona responsable del tractament i del delegat o delegada de protecció de dades.

- Finalitats del tractament.

- Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.

- Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.

- Transferències internacionals de dades.

- Terminis previstos de supressió de les dades.

- Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

logo pdf Registre de activitats de tractament

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

IFERCAT garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts al Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/20110, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

En relació als formularis o altres vies per les que es recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa a la persona interessada, de:

-       l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal.

-       la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.

-       les dades de contacte del delegat de protecció de dades.

-       les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.

-       les categories de destinataris de les dades personals.

-       el termini durant el qual es conservaran les dades personals.

-       l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.

-       el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.

-       l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

 

Així mateix, s'informarà al l’afectat sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, i cancel·lació, mitjançant petició escrita dirigida a l'adreça esmentada en l'apartat Delegat de protecció de Dades.

IFERCAT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el RGPD i la LOPD.

POLÍTICA DE GALETES

Què són les galetes

Les galetes són arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per millorar l'experiència de l'usuari. Aquesta pàgina fa servir diferent tipus de galetes.

Galetes necessàries

Les galetes necessàries ajuden a fer la pàgina web utilitzable fent sevir funcions bàsiques per a la navegació a la pàgina. Aquest tipus de galetes són estrictament necessàries pel correcte funcionament de la web de manera que no es poden des-habilitar. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

Galetes funcionals

Les galetes funcionals permeten funcionalitats addicionals com guardar preferències de l'usuari, i serveixen per millorar la seva experiència utilitzant la nostra web. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

Galetes estadístiques

Les galetes estadístiques recopilen informació sobre com l'usuari fa servir la nostra web. Aquestes galetes són totalment anònimes i només serveixen per millorar el funcionament de la nostra web. Aquestes galetes NO s'utilitzaran per oferir publicitat de cap tipus.

Pot modificar la preferència de galetes al següent enllaç:

Modificar preferència de galetes

ACCESSIBILITAT / AVÍS LEGAL / MAPA WEB / ENLLAÇOS D'INTERÈS /   © Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadístic. Acceptar | Més informació